WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwołanie zwyczajnego WZA

Warszawa, 14 czerwiec 2024 r.

 

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Amathus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zw. z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, iż dnia 28 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w Krakowie pod adresem: ul. Mogilska 40, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujące następujący porządek obrad:

1)       Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.      

2)       Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

3)       Przyjęcie porządku obrad.

4)       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.             

5)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

6)       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

7)       Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.

8)       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

9)       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

10)   Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2023.

11)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

12)   Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu  Statutu Spółki.

13)   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

14)   Wolne wnioski.

15)   Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

 

       W imieniu Amathus TFI S.A.

      Prezes Zarządu Dominik Koza