ESG

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

AMATHUS TFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie”).

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia stanowiącego, iż uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, AMATHUS TFI S.A. („Towarzystwo”) poniżej przedstawia swoją Strategię zrównoważonego rozwoju („Strategia”).

§1 Definicje:

  • ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji Funduszy.
  • czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Przyjęta przez Towarzystwo Strategia zakłada, że inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzone są zarówno na poziomie Towarzystwa, jak i zarządzanych przez nie funduszy. Towarzystwo ma świadomość, że kwestia zrównoważonego rozwoju może być definiowana bardzo szeroko i na jej końcowy kształt może wpływać wiele zmiennych funkcjonujących w ramach Towarzystwa jak i poza nim. Zmienne te każdorazowo są uwzględniane w ocenie ryzyka. Strategia ma na celu wprowadzenie do procesu opracowywania rekomendacji inwestycyjnej uwzględnienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju pod kątem dobieranych inwestycji w przypadku gdy w wyniku dokonanej oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, Towarzystwo uzna, że występuje ono na poziomie istotnym; tj. wprowadzania do oferty produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, o którym mowa w Rozporządzeniu lub oba te aspekty. W przypadku uznania ryzyka zrównoważonego rozwoju za istotne Towarzystwo będzie dążyć do promowania zrównoważonych inwestycji.

Towarzystwo uwzględnia ryzyka zrównoważonego rozwoju w Systemie Zarządzania Ryzykiem funkcjonującym w Towarzystwie.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Towarzystwo informuje, iż nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Decyzja ta jest podyktowana wynikami przeprowadzonej oceny ryzyka, które potwierdziły, że uwzględniając aktualną skalę oraz charakter prowadzonej przez Towarzystwa działalności, ryzyko zrównoważonego rozwoju jest nieznaczące.

Towarzystwo wyniki oceny motywuje:

  1. specjalizacją zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem wyłącznie dedykowanymi funduszami inwestycyjnymi typu zamkniętego;
  2. marginalnym udziałem aktywów funduszu w inwestycjach na rynku publicznym.

Obecnie Towarzystwo koncentruje się na dbaniu o najlepszy interes uczestników poprzez efektywne zarządzanie funduszami dedykowanymi. Towarzystwo nie planuje w najbliższej przyszłości zmiany podejścia, lecz w dłuższym horyzoncie czasu nie wyklucza jego zmiany, w wyniku wystąpienia przesłanek, które zostały określone w dokumencie Strategii.

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Towarzystwo informuje, iż uwzględniło kwestię zrównoważonego rozwoju w polityce wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń Towarzystwa wspierania prawidłowe i skuteczne zarządzane mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu lub rozprzestrzenianiu się ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w Rozporządzeniu. Stałe oraz zmienne elementy wynagrodzenia pracowników i członków Zarządu Towarzystwa nie mogą być kształtowane w sposób wpływający negatywnie na czynniki zrównoważonego rozwoju.