RODO

W AMATHUS TFI S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Rafał Wasyl. Kontakt: rwasyl@amathus.pl.

Klauzula informacyjna dla uczestnika funduszu

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych jest AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, NIP: 7010008082, REGON: 140444659, KRS: 0000250759 oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo (dalej łącznie: Administrator).
 2. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: pgugala@amathus.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.
 3. 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania – dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. a. podjęcia działań przed zawarciem umowy o uczestnictwo w funduszu oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania wpisu do ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego;
  1. b. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością TFI, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TFI i zarządzanych przez TFI funduszach inwestycyjnych, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu oferowania produktów i usług;
  1. c. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym ;
  1. d. w celach związanych z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych (w szczególności obowiązków wynikających z ustaw regulujących rynek kapitałowy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustaw podatkowych);
  1. e. wewnętrznych celów administracyjnych TFI, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego w TFI.
 4. 4. Okres przechowywania danych:
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, okres dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikający z ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczona od daty ustania uczestnictwa w funduszu
 5. 5. Odbiorcy danych:
  1. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników, depozytariusz, dystrybutor jednostek uczestnictwa, u którego dany uczestnik złożył zlecenie, podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pomocnicze, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem.
 6. 6. Prawo do sprzeciwu:
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  1. a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  1. c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  1. d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  1. e. prawo do przenoszenia danych;
  1. f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
 8. 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.