O nas

Zarząd

Dominik Koza

Prezes Zarządu

Przemysław Krupiński

Członek zarządu

Rada Nadzorcza

Zbigniew Podgórski

Członek Rady Nadzorczej

Maria Pytlik

Członek Rady Nadzorczej

Robert Mrzygłód

Członek Rady Nadzorczej

Doradcy inwestycyjni

Adam Narczewski

Przemysław Czubak

Zasady Ładu Korporacyjnego

„Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.” Amathus TFI S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” („ZŁK”), uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dnia. 22 lipca 2014 r. Zasady zostały przyjęte do stosowania z następującymi odstępstwami:

Zasada 1

§ 8 ust. 4 Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Odstąpienie od zastosowania omawianej zasady w zakresie dotyczącym zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego wynika z małej liczby akcjonariuszy Towarzystwa oraz faktu, iż nie jest ono spółką publiczną.

Zasada 2

§ 6 ust. 1 W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej. UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Towarzystwo odstępuję od niniejszych zasad ze względu na niewielką strukturę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników.

Zasada 3

§  22 ust. 2 W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. §  22 ust. 4 Komitet audytu lub organ nadzorujący w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej powinien uzgadniać zasady przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym w zakresie proponowanego planu czynności. §  22 ust. 5 Komitet audytu lub organ nadzorujący podczas przedstawiania wyników czynności rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych powinien wyrazić swoją opinię o sprawozdaniu finansowym, którego dotyczą czynności rewizji finansowej. §  22 ust. 6 Współpraca komitetu audytu i organu nadzorującego z podmiotem uprawionym do badania sprawozdań finansowych powinna zostać udokumentowana. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinno zostać poddane ocenie organu nadzorującego, który informację o przyczynach tego rozwiązania zamieści w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdań finansowych instytucji nadzorowanej UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Odstąpienie od stosowania omawianych zasad przez  Towarzystwo w zakresie w jakim dotyczą one komitetu audytu wynika z faktu nie wyodrębnienia komitetu audytu ze względu na zasadę proporcjonalności w kontekście skali działalności Towarzystwa.

Zasada 4

§  25 ust. 1 Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące. UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Wprowadzenie zasad jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności TFI oraz jej specyfiki. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej posiedzenia są zwoływane raz na kwartał.

ZASADA 5

§ 28 ust. 1. Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania). § 28 ust. 2. Ustalając politykę wynagradzania należy uwzględnić sytuację finansową instytucji nadzorowanej. § 28 ust. 3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. § 28 ust. 4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Towarzystwo nie posiada polityki wynagradzania ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej. Zasady wynagradzania każdego z członków Zarządu zostały określone Uchwałach Rady Nadzorczej, natomiast zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej zostały uregulowane na podstawie Aktu zawiązania spółki z dnia 12.01.2006 r.

ZASADA 6

§ 30 ust. 1 Organ nadzorujący, uwzględniając decyzje organu stanowiącego, odpowiada za wprowadzenie regulacji wewnętrznej określającej zasady wynagradzania członków organu zarządzającego, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia. § 30 ust. 2. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia. § 30 ust. 4. Zmienne składniki wynagrodzenia członków organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje powinny być uzależnione w szczególności od obiektywnych kryteriów, jakości zarządzania instytucją nadzorowaną oraz uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych. Ustalając zmienne składniki wynagrodzenia uwzględnia się także nagrody lub korzyści, w tym wynikające z programów motywacyjnych oraz innych programów premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych. Ustalona polityka wynagradzania nie powinna stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności instytucji nadzorowanej. UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Towarzystwo nie posiada polityki wynagradzania ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej oraz nie stosuje zmiennych składników wynagradzania. Zasady wynagradzania każdego z członków Zarządu zostały określone Uchwałach Rady Nadzorczej, natomiast zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej zostały uregulowane na podstawie Aktu zawiązania spółki z dnia 12.01.2006 r.

ZASADA 7

§ 31 ust. 2. Polityka informacyjna powinna być oparta na ułatwianiu dostępu do informacji. W szczególności publikowane przez instytucję nadzorowaną raporty zawierające informacje finansowe, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinny być udostępniane w formie elektronicznej zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne). UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Ze względu na liczbę akcjonariuszy Towarzystwa, zasady nie będą stosowane w zakresie dotyczącym raportów interaktywnych.

ZASADA 8

§ 54 Ust. 2 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami – emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania. § 54 Ust. 3. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia klientom politykę stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących. UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Wprowadzenie zasad jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności Towarzystwa oraz jej specyfiki.

ZASADA 9

§ 56 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta. UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI Wprowadzenie zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności Towarzystwa oraz jej specyfiki.