WZA

Warszawa, 10 marzec 2022 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Amathus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zw. z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki zawiadamia, iż dnia 28 marzec 2022 r. o godz. 14 00 w Krakowie pod adresem: Kancelaria Notarialna Konrad Barański Plac Wolnica 12A/3, 31-060 Kraków, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obejmujące następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.      
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.          
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

W imieniu Amathus TFI S.A. :

_____________________

Dominik Koza

Prezes Zarządu

[Edit]