Dokumenty korporacyjne

„Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne

i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.”

AMATHUS TFI S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” („ZŁK”), uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dnia. 22 lipca 2014 r. Zasady zostały przyjęte do stosowania z następującymi odstępstwami:

ZASADA NR 1

§ 8 ust. 4 Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Odstąpienie od zastosowania omawianej zasady w zakresie dotyczącym zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego wynika z małej liczby akcjonariuszy Towarzystwa oraz faktu, iż nie jest ono spółką publiczną.

ZASADA NR 2

§ 6 ust. 1 W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Towarzystwo odstępuję od niniejszych zasad ze względu na niewielką strukturę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników.

ZASADA NR 3

§  22 ust. 2 W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.

§  22 ust. 4 Komitet audytu lub organ nadzorujący w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej powinien uzgadniać zasady przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym w zakresie proponowanego planu czynności.

§  22 ust. 5 Komitet audytu lub organ nadzorujący podczas przedstawiania wyników czynności rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych powinien wyrazić swoją opinię o sprawozdaniu finansowym, którego dotyczą czynności rewizji finansowej.

§  22 ust. 6 Współpraca komitetu audytu i organu nadzorującego z podmiotem uprawionym do badania sprawozdań finansowych powinna zostać udokumentowana. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinno zostać poddane ocenie organu nadzorującego, który informację o przyczynach tego rozwiązania zamieści w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdań finansowych instytucji nadzorowanej

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Odstąpienie od stosowania omawianych zasad przez  Towarzystwo w zakresie w jakim dotyczą one komitetu audytu wynika z faktu nie wyodrębnienia komitetu audytu ze względu na zasadę proporcjonalności w kontekście skali działalności Towarzystwa.

ZASADA NR 4

§  25 ust. 1 Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące.

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Wprowadzenie zasad jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności TFI oraz jej specyfiki. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej posiedzenia są zwoływane raz na kwartał.

ZASADA NR 5

§ 28 ust. 1. Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania).

§ 28 ust. 2. Ustalając politykę wynagradzania należy uwzględnić sytuację finansową instytucji nadzorowanej.

§ 28 ust. 3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.

§ 28 ust. 4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Towarzystwo nie posiada polityki wynagradzania ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej. Zasady wynagradzania każdego z członków Zarządu zostały określone Uchwałach Rady Nadzorczej, natomiast zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej zostały uregulowane na podstawie Aktu zawiązania spółki z dnia 12.01.2006 r.

ZASADA NR 6

§ 30 ust. 1 Organ nadzorujący, uwzględniając decyzje organu stanowiącego, odpowiada za wprowadzenie regulacji wewnętrznej określającej zasady wynagradzania członków organu zarządzającego, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 30 ust. 2. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.

§ 30 ust. 4. Zmienne składniki wynagrodzenia członków organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje powinny być uzależnione w szczególności od obiektywnych kryteriów, jakości zarządzania instytucją nadzorowaną oraz uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych. Ustalając zmienne składniki wynagrodzenia uwzględnia się także nagrody lub korzyści, w tym wynikające z programów motywacyjnych oraz innych programów premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych. Ustalona polityka wynagradzania nie powinna stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności instytucji nadzorowanej.

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Towarzystwo nie posiada polityki wynagradzania ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej oraz nie stosuje zmiennych składników wynagradzania. Zasady wynagradzania każdego z członków Zarządu zostały określone Uchwałach Rady Nadzorczej, natomiast zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej zostały uregulowane na podstawie Aktu zawiązania spółki z dnia 12.01.2006 r.

ZASADA NR 7

§ 31 ust. 2. Polityka informacyjna powinna być oparta na ułatwianiu dostępu do informacji. W szczególności publikowane przez instytucję nadzorowaną raporty zawierające informacje finansowe, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinny być udostępniane w formie elektronicznej zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne).

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Ze względu na liczbę akcjonariuszy Towarzystwa, zasady nie będą stosowane w zakresie dotyczącym raportów interaktywnych.

ZASADA NR 8

§ 54 Ust. 2 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami – emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania.

§ 54 Ust. 3. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia klientom politykę stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących.

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Wprowadzenie zasad jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności Towarzystwa oraz jej specyfiki.

ZASADA NR 9

§ 56 Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta.

UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI

Wprowadzenie zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności Towarzystwa oraz jej specyfiki.

 

I. Zawartość polityki prywatności

 1. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej https://amathus.pl/ (zwana dalej: „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać w związku z RODO.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę.

II. Administrator danych

 1. Administratorem danych użytkowników Strony jest: AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna, ul. Chałubińskiego 8 lok. 22:71, 00-613 Warszawa, NIP: 7010008082, REGON: 140444659, KRS: 0000250759.
 2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: oraz pod adresem poczty elektronicznej: biuro@amathus.pl;

III. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

 1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza: a. informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym poszczególnych podstronach; b. informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczenia bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODOD w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnych lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

IV. Reklamacje

 1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, informacje pozyskane w toku reklamacji, w tym okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usługi, pliko cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawarta poniżej.

V. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń.

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia się toczącego się postępowania oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu.
 3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku realizacji reklamacji , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

VI. Statystyki korzystania z usług

 1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystana z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na Stronie, jest nie tylko standardem rynkowym, ale również oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 3. Użytkownik z każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. Dane są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

VII. Działania marketingowe i PR Administratora

 1. Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlani tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników.
 2. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów. Wyświetlanie tych treści dokonywane jest przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.
 3. Użytkownik ma praw zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

VIII. Odbiorcy danych użytkowników

 1. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.
 2. Dane nie będą udostępnianie i przetwarzane w państwach trzecich.

IX. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lb uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania; c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu masowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych paw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

X. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

XI. Inspektor Ochrony Danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: 1) poprzez e-mail: dane@kancelariaseweryn.pl 2) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

XII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniania i uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

XIII. Akty prawne przywołane w Polityce Prywatności

a) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.); b) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1104); c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.); d) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 1. Wprowadzenie

W celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z art.27c ust. 1 w zw. Z art.27b ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( dalej: „ustawa o CIT”) AMATHUS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: ”Fundusz” ) zarządzany przez AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), sporządził i niniejszym publikuje informację o realizacji strategii podatkowej za 2022 rok.   

 

II . Zasady dotyczące zarzadzania obszarem podatkowym w Funduszu

Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1176 i prowadzi działalność inwestycyjną na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.05.2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w statucie Funduszu min. papiery wartościowe, waluty, prawa własności i inne prawa majątkowe.

Fundusz wykorzystuje wyłącznie rozwiązania inwestycyjne nakierowane na osiągnięcie rzeczywistych, ekonomicznych celów, odzwierciedlających wolę Inwestorów.

W Funduszu funkcjonują określone standardy zarządzania funkcją podatkową oraz wypełniania obowiązków podatkowych przez Towarzystwo, jako organ zarządzający Funduszem. 

Zarządzanie obszarem podatkowym odbywa się zgodnie z wszelkimi przepisami podatkowymi oraz z uwzględnieniem specyfiki działalności Funduszu i szczegółowych regulacji prawnych  oraz postanowień statutowych.

 

III. Realizowanie przez Fundusz strategii podatkowej w roku podatkowym 2022

W zakresie wymaganym przepisami ustawy o CIT, Fundusz przedstawia informację o realizowanej strategii  podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

 

 1. Procedury i procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych – art. 27c ust.2 pkt.1 lit. a ustawy o CIT.

 W roku 2022 Fundusz stosował procesy i procedury dotyczące weryfikacji, obiegu i realizacji płatności faktur oraz innych dokumentów  księgowych.

           Powyższe kwestie określają m.in. zakresy obowiązków ciążących na poszczególnych pracownikach Towarzystwa, oraz współpracującej firmie księgowej.

    Fundusz na bieżąco monitoruje zmiany legislacyjne i podejmuje działania prowadzące do    poprawy efektywności obowiązujących procedur.

 

 

 1. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)-

   Art.27c ust.2 pkt.1 lit. b ustawy o CIT.

   Fundusz w roku 2022 nie korzystał z dobrowolnych form współpracy z organami KAS- w

    tym przede wszystkim nie był strona umowy o współdziałanie z Szefem KAS.

 

3. Realizowanie obowiązków podatkowych – art.27c ust.2 pkt.2 ustawy o CIT.

     W 2022 roku dochody Funduszu korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

 

 1. Liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych – art.27c ust.2 pkt.2

     ustawy o CIT.  

     W 2022 roku Fundusz nie przekazywał Szefowi KAS żadnej informacji o schematach

      podatkowych, o których mowa w art.86a § 1 pkt.10 ustawy z 29.08.1997 Ordynacji

      podatkowej ( dalej: „Ordynacja podatkowa”).

 

 1. Transakcja z podmiotami powiązanymi – art. 27c ust.2 pkt.3 lit. a ustawy o CIT.

     W 2022 roku Fundusz nie przeprowadził transakcji z podmiotami powiązanymi,

      niebędącymi rezydentami podatkowymi RP, w rozumieniu art.11a ust.1 pkt.4 ustawy o CIT.

 

 1. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne – art. 27c ust.2 pkt.3 lit. b

       ustawy o CIT.

     W 2022 roku Fundusz nie planował ani nie podejmował działa restrukturyzacyjnych

       mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Funduszu lub podmiotów

       powiązanych w rozumieniu art.11a ust.1 pkt.4 ustawy o CIT.

 

 1. Interpretacja ogólne – art. 27c ust.2 pkt.4 lit. a ustawy o CIT.

     W 2022 roku Fundusz nie występował z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji

      podatkowej, o której mowa w art.14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

 1. Interpretacja indywidualna – art. 27c ust.2 pkt.4 lit. b ustawy o CIT.

     W 2022 roku Fundusz nie występował z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji

      podatkowej, o której mowa w art.14b § 1 Ordynacji podatkowej.

 

 1. Wiążące informacje stawkowe – art. 27c ust.2 pkt.4 lit. c ustawy o CIT.

     W 2022 roku Fundusz nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji

      stawkowej, o której mowa w art.42a ustawy z 11.03.2004 roku o podatku od towarów

       i usług.

 

 1. Wiążące informacje akcyzowe – art. 27c ust.2 pkt.4 lit. d ustawy o CIT.

     W 2022 roku Fundusz nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji

      akcyzowej, o której mowa w art.7d ust.1 ustawy z 6.12.2008 roku o podatku akcyzowym.

 

 1. Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową

     – art. 27c ust.2 pkt.5 ustawy o CIT.

    W roku 2022 Fundusz nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terenach lub krajach stosujących szkodliwa konkurencję podatkową.