Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji funduszu Amathus 2 FIZAN

Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji funduszu Amathus 2 FIZAN

Warszawa, 07 grudnia 2023 roku 

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU Amathus 2 Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”)

Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250759, posiadająca numer NIP:
7010008082, REGON: 140444659,  z kapitałem zakładowym w wysokości 2 400 000 zł w pełni opłaconym („Likwidator”) będący likwidatorem Funduszu, działając na podstawie § 5 ust. 2 w zw. z ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963, ze zmianami) niniejszym ogłasza o otwarciu z dniem 07 grudnia 2023 roku likwidacji Funduszu.

1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 917. 

2. Przyczyną rozwiązania Funduszu jest podjęcie w dniu 07 grudnia 2023 roku Uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu nr 7 o rozwiązaniu Funduszu, zgodnie z zapisami artykułu 32 ust 1 pkt 3 Statutu Funduszu. („Uchwała”)

3. Zgodnie z treścią Uchwały otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 07 grudnia 2023 roku, natomiast planowaną datą zakończenia likwidacji jest 07 marca 2024 r. 

4. Likwidatorem Funduszu jest Amathus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. 

5. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, na następujący adres Likwidatora: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane w oparciu o dane znane Likwidatorowi. 

6. Likwidator określi całkowitą kwotę do wypłaty Uczestnikom Funduszu do dnia 07 marca 2024r. po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych tj.:
a) zbyciu aktywów Funduszu,
b) ściągnięciu wierzytelności Funduszu,
c) zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
d) złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości. Wypłaty dla Uczestników Funduszu będą dokonywane w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez Uczestników Funduszu na dzień otwarcia likwidacji. Środki przeznaczone do wypłaty dla Uczestników zostaną przez Likwidatora przekazane Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek sponsora emisji, na którym zapisane są certyfikaty inwestycyjne Uczestników Funduszu. Środki przeznaczone do wypłaty zostaną przez te podmioty przekazane na wskazane im rachunki Uczestników Funduszu. Wypłaty środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, o których mowa powyżej nastąpią niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości. Środki pieniężne niemożliwe do wypłacenia Uczestnikom Funduszu zostaną złożone przez Likwidatora do depozytu sądowego. 

7. Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu.